Η φιλοσοφ?α μα?

Ο επαναπροσδιορισμ?? των αναγκ?ν δ?μηση? και η απα?τηση σχεδ?αση? κτιριακ?ν ?ργων με στ?χο την αειφ?ρο αν?πτυξη, μα? οδ?γησαν στη δημιουργ?α τη? εταιρ?α? OUTSIDE.

Με πολυετ? εμπειρ?α στην προ?θηση και την τεχνικ? υποστ?ριξη δομικ?ν συστημ?των στο χ?ρο επ?νδυση? κτιριακ?ν εγκαταστ?σεων, οι ?ννοιε? που προσδιορ?ζουν του? ?ξονε? τη? δραστηρι?τητ?? μα? ε?ναι:

Περιβ?λλον:

Yλικ? συμβατ? με διαχρονικ?? αξ?ε? δ?μηση?.

Δ?μηση:

Yλικ? υψηλ?ν προδιαγραφ?ν που καλ?πτουν ?να ευρ? φ?σμα αισθητικ?ν και χρηστικ?ν αναγκ?ν.

Eπιλογ?:

Yλικ? με δυνατ?τητα σ?νθεση? και προσαρμογ?? σε κ?θε μορφολογικ? ? λειτουργικ? απα?τηση.

Συστ?ματα δ?μηση?

Επ?νδυση στεγ?ν

 • Πυρ?ντοχα-Θερμομονωτικ? πετ?σματα ορυκτοβ?μβακα (ελ?χιστη κλ?ση 3 μο?ρε?).
 • Πυρ?ντοχα-Θερμομονωτικ? πετ?σματα ορυκτοβ?μβακα με ενσωματωμ?νο Φ/Β στοιχε?ο.
 • Πυρ?ντοχο π?τασμα ορυκτοβ?μβακα με ελαστομερ? μεμβρ?νη TPO/PVC για κλ?ση 2%.
 • Σ?στημα επ?νδυση? αλουμιν?ου με κλιπ (ευθ?γραμμη?, καμπ?λη? ? κωνικ?? διαμ?ρφωση?–κλ?ση : 1,5 μο?ρε?).
 • Συστ?ματα φυσικο? φωτισμο?.

Επ?νδυση κτιριακ?ν ?ψεων

 • Πυρ?ντοχο π?τασμα ?ψεων τ?που Qbiss (5 σε 1).
 • Πυρ?ντοχα χωρ?σματα (μεταλλικ?) βιομηχανικ?ν-αποθηκευτικ?ν χ?ρων.
 • Πυρ?ντοχο π?τασμα ?ψεων μεταβλητ?? γραμμικ??-μορφικ?? διατομ??.
 • Κεραμικ? πλακ?διο ?ψη? τ?που TERRACOTTA (μηχανικ?? αν?ρτηση?).
 • Π?τρινο πλακ?διο (μηχανικ?? αν?ρτηση?).
 • Σ?στημα επ?νδυση? ξ?λου.
 • Π?τασμα χ?λυβα με επιφανειακ? δι?βρωση τ?που CORTEN.

Ηχομονωτικ? υλικ?

 • Ηχομονωτικ?? μεμβρ?νε?.

Σ?στημα απορρο?? βρ?χινων υδ?των

 • Σιφωνικ? σ?στημα απορρο?? βρ?χινων υδ?των με σωλ?να τ?που HDPE.

Αρχιτεκτονικ? προφ?λ αλουμιν?ου

 • Προφ?λ αρχιτεκτονικ?ν λεπτομερει?ν (απολ?ξει? αιθρ?ων, δωμ?των, κλπ).
 • Μπ?ρε? ασφαλε?α? δωμ?των.
 • Αρμοκ?λυπτρα τοιχοποιε?α?.
 • Ποδι?? υαλοστασ?ων.

Πυρ?ντοχα συστ?ματα προστασ?α? αρμ?ν

 • Πυρ?ντοχα υλικ? σφρ?γιση? αρμ?ν.
 • Πυρ?ντοχε? βαφ??.
 • Πυρ?ντοχα αφρ?δη υλικ?.

wigs for women wig types short wigs for black women human hair wigs for white women paula young wigs best wig types wig types < /div>